لوگو 1
021-83315

به شرکت ما خوش آمدید !

مجموعه ای کامل از خدمات ساخت و ساز های دریایی و حمل و نقل دریایی

فن آوری های جدید

ساخت و طراحی سازه‌های مختلف دریایی ساحلی ، فراساحلی و تجهیزات زیر دریا مانند انواع سکوها، اسکله‌ها، بندرها، موج شکن ها، دیوارهای ساحلی و تأسیسات حفاظتی سواحل، ستون های مهاربند و ...

خدمات حرفه ای

ساخت و طراحی سازه‌های مختلف دریایی ساحلی ، فراساحلی و تجهیزات زیر دریا مانند انواع سکوها، اسکله‌ها، بندرها، موج شکن ها، دیوارهای ساحلی و تأسیسات حفاظتی سواحل، ستون های مهاربند و ...

بازرسی و تست در حمل و نقل دریایی و بازرگانی

ساخت و طراحی سازه‌های مختلف دریایی ساحلی ، فراساحلی و تجهیزات زیر دریا مانند انواع سکوها، اسکله‌ها، بندرها، موج شکن ها، دیوارهای ساحلی و تأسیسات حفاظتی سواحل، ستون های مهاربند و ...

پروژه های اخیر

پروژه 01

پروژه 02

پروژه 03

پروژه 04