لوگو 1
021-83315

بازرسی و تست در حمل و نقل دریایی و بازرگانی

بازرسی و تست در حمل و نقل دریایی و بازرگانی

ساخت و طراحی سازه‌های مختلف دریایی ساحلی ، فراساحلی و تجهیزات زیر دریا مانند انواع سکوها، اسکله‌ها، بندرها، موج شکن ها، دیوارهای ساحلی و تأسیسات حفاظتی سواحل، ستون های مهاربند و ...